Your search results

سوئیت باران

,
رامسر, روستایی
|
سوئیت
|
خانه
2 تعداد نفرات|1 اتاق خواب|2 حمام
بررسی در دسترس بودن

درباره اقامتگاه

سوئیت باران در یک محیط کوهپایه ای و جنگلی واقع شده است از مزایای این سوئیت با اینکه در روستا واقع شده است فاصله کمی تا ساحل دریا و تله کابین رامسر(ده دقیقه)وبازار و مرکز خرید(پانزده دقیقه)دارد

توضیحات بیشتر
قیمت اقامتگاه
مبلغ اجاره هر شب: 150,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته (چهارشنبه و پنجشنبه) : 200,000 تومان
قیمت اضافی برای هر مهمان: 30,000 تومان
حداقل تعداد شب ها: 1
مجاز بودن استفاده از مهمانان بیشتر از ظرفیت: بله
دوره زمانی
مبلغ اجاره هر شب
قیمت هر شب (+7 شب)
قیمت هر شب (+30 شب)
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
قیمت اضافی برای هر مهمان
قیمت تعطیلات آخر هفته
رزرو فقط با شروع می شود
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
از ۰۱-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۱-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
300,000 تومان
همه
همه
از ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۲-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
300,000 تومان
همه
همه
از ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۳-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
300,000 تومان
همه
همه
از ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۴-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
300,000 تومان
همه
همه
از ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۵-۰۳-۱۳۹۹
200,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۰۶-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۶-۰۳-۱۳۹۹
200,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۷-۰۳-۱۳۹۹
200,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۰۸-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۸-۰۳-۱۳۹۹
250,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۰۹-۰۳-۱۳۹۹ تا ۰۹-۰۳-۱۳۹۹
170,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۱۰-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۰-۰۳-۱۳۹۹
170,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۱۱-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۱-۰۳-۱۳۹۹
170,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۱۲-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۲-۰۳-۱۳۹۹
200,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۱۳-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۳-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۴-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
-
همه
همه
از ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۵-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
300,000 تومان
همه
همه
از ۱۶-۰۳-۱۳۹۹ تا ۱۶-۰۳-۱۳۹۹
300,000 تومان
-
-
1
30,000 تومان
300,000 تومان
همه
همه
دوره زمانی
از ۰۱-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-20
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300,000 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۲-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-21
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300,000 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۳-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-22
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300,000 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۴-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-23
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300,000 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۵-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-24
مبلغ اجاره هر شب
200,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۶-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-25
مبلغ اجاره هر شب
200,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۷-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-26
مبلغ اجاره هر شب
200,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۸-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-27
مبلغ اجاره هر شب
250,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۰۹-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-28
مبلغ اجاره هر شب
170,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۰-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-29
مبلغ اجاره هر شب
170,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۱-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-30
مبلغ اجاره هر شب
170,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۲-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-05-31
مبلغ اجاره هر شب
200,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۳-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-01
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۴-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-02
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
-
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۵-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-03
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300,000 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
دوره زمانی
از ۱۶-۰۳-۱۳۹۹ تا 20-06-04
مبلغ اجاره هر شب
300,000 تومان
قیمت هر شب (+7 شب)
-
قیمت هر شب (+30 شب)
-
حداقل تعداد شب برای رزرو اقامتگاه
1
قیمت اضافی برای هر مهمان
30,000 تومان
قیمت تعطیلات آخر هفته
300,000 تومان
رزرو فقط با شروع می شود
همه
رزرو شروع می شود / فقط به پایان می رسد
همه
موقعیت اقامتگاه
شهر:
منطقه:
کشور: ایران (جمهوری اسلامی)
ظرفیت اقامتگاه
کد اقامتگاه: 3626
متراژ اقامتگاه: 70 متر2
تعداد اتاق ها: 1
تعداد اتاق خواب: 1
تعداد سرویس بهداشتی: 2
ﺗﻌﺪاد ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺮﻧﮕﯽ : 1
مقررات لغو رزرو اقامتگاه: سیاست سختگیرانه
بازه زمانی تحویل اقامتگاه: 14 بعد از ظهر
ساعتِ تخلیه اقامتگاه: 12ظهر
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮه : 1
ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ دوﻧﻔﺮه: 1
تعداد رخت خواب سنتی: 3
تعداد حمام: 1
نوع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ : پکیج
نوع سیستم سرمایشی: کولر گازی
تعداد پارکینگ: 1
آوردن حیوانات خانگی به این اقامتگاه ممنوع می باشد؟: بله
استعمال دخانیات ممنوع می باشد؟: بله
برگزاری مهمانی ممنوع می باشد؟: بله
امکانات
آشپزخانه اپن
ظروف آشپزخانه
اجاق گاز
تلويزيون
يخچال
کابينت
چاي ساز
گيرنده ديجيتال
جاروبرقي
اتو
سشوار
مبلمان
ميز ناهارخوري
حمام
سرويس بهداشتي ايراني
سرويس بهداشتي فرنگي
تعويض روبالشي و روتختي
مايع دستشويي و صابون
کاغذ توالت
وسايل ضدعفوني کننده محيطي
وسايل ضدعفوني کننده شخصي
جعبه کمک هاي اوليه
بالکن و تراس با ويوي جنگل
بالکن و تراس با ويوي دريا
باربيکيو
پکيج ديواري
کولر گازي اسپليت
پارکينگ
حياط
سرو غذا

تقویم اقامتگاه

آذر 1399
ش ی د س چ پ ج
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
دی 1399
ش ی د س چ پ ج
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
گذشته
امروز
رزرو

روی نقشه

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آگهی های مشابه

150,000 تومان در هر شب

درخواست رزرو (رایگان)

مورد علاقه
ارتباط با مالک
اشتراک گذاری

امین اله کاظمی

مشاهده پروفایل مالک

کارمند بخش خصوصی هستم

ارتباط با مالک
  • جستجوی پیشرفته

  • بازنشانی گذرواژه

x